Regulamin

Regulamin sklepu internetowego welesdesign.com
określające m.in. zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zawierające najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie i prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Preferowanego Przedsiębiorcy mają zastosowanie do umów zawartych od 1 stycznia 2022 r.

ZAWARTOŚĆ
§ 1. Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1. DEFINICJE
Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
Preferowany Kupujący - Preferencyjny Konsument lub Przedsiębiorca.
Preferowany przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale niemającą dla niego charakteru zawodowego (definicja dotyczy umów zawieranych od 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy welesdesign. prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem welesdesign.com
Sprzedawca – Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzącego Centralną Ewidencję i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Szymon Fiutak, NIP 5562543323, przedsiębiorca działający pod nazwą Wszechstronny Szymon Fiutak

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Zielona 14D 87-165 Wielka Nieszawka
Adres e-mail: orders@welesdesign.com
Telefon: +48 504002804
§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookie.
Do złożenia zamówienia w Sklepie, oprócz wymagań określonych w ust. 1, wymagane jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami łącznymi towarów.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się cena wskazana w Sklepie: cena za towar oraz ewentualnie koszty dostawy towaru.
Wybrany do zakupu produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz formę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone z chwilą potwierdzenia jego treści i akceptacji Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
Sprzedawca przekaże Uprzywilejowanemu Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji podając swoje dane przy każdym ewentualnym zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
kartą płatniczą:
Wiza
Visa Electron
karta MasterCard
Elektroniczna karta MasterCard
Maestro
za pośrednictwem platformy płatniczej:
Płatności kupujących

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatności Shoper Payments podmiotem świadczącym usługi płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry zamówienie należy opłacić w ciągu 5 Dni Roboczych od złożenia zamówienia.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, płatność za zamówienie tą metodą jest możliwa dopiero bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Dokonując zakupów w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary innego rodzaju Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wybranej przez Kupującego metody dostawy:
Za pośrednictwem Poszta Polskiej S.A.
Do Paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Kupujący preferencyjny ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Kupujący uprzywilejowany wejdzie w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego Uprzywilejowanego wejdzie w posiadanie ostatniej rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno.
Aby Kupujący Preferencyjny mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub informacja przesłana pocztą elektroniczną).
Kupujący uprzywilejowany może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby uprzywilejowany kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwróci uprzywilejowanemu Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z preferowanego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego Uprzywilejowanego o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot kosztów zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tych samych metod płatności, których użył Preferowany Kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że Uprzywilejowany Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Uprzywilejowany Kupujący nie poniesie w związku z tym żadnych opłat. zwrot kosztów.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia mu dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwrot towaru na adres: Zielona 14D, 87-165 Wielka Nieszawka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Uprzywilejowany Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży . Termin jest zachowany, jeżeli uprzywilejowany Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Uprzywilejowany kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą, Kupujący Uprzywilejowany będzie również musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący preferencyjny zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie dotyczy umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji uprzywilejowanego Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, pod warunkiem, że gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zażądać wymiany przedmiotu na jeden wolny od wad, żądać usunięcia wady.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeżeli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar na koszt Sprzedawcy na adres: Toruńska 126b 87-165 Wielka Nieszawka.
Jeżeli produkt posiada dodatkową gwarancję, informacja o niej, a także o jej warunkach, dostępna jest w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy wystąpić o mediację. Procedura z reguły jest bezpłatna. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomoc właściwego terenowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Procedura z reguły jest bezpłatna. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
Platforma internetowa ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym innych celów i podstaw przetwarzania danych, a także odbiorców danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania przez Sprzedawcę danych Kupującego, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do:
umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym przestaje obowiązywać;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia przez Kupującego lub Sprzedawcę roszczeń związanych z zawartą przez Sklep umową;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupujący ma prawo żądać:
dostęp do Twoich danych osobowych,
sprostowanie ich,
usunięcie,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienie danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 sek. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w § 2 Regulaminu.
Jeżeli Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11 REZERWACJE
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest terminowo i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl